Δεύτερη επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας

Δεύτερο στρώμα με πατητή τσιμεντοκονία