Λευκή τσιμεντοκονία

Λευκή πατητή τσιμεντοκονία σε τοίχους μπάνιου