τσιμοεντοκονία - τοποθέτηση

Πως γίνεται η τοππθέηση της πατητής τσιμοεντοκονίας