τοποθέτηση της τσιμεντοκονίας

τοποθέτηση της πατητής τσιμεντοκονίας σε πάτωμα