Ασφαλτώδες στεγάνωση κορωπί

Ασφαλτώδες στεγάνωση υπογείου εξωτερικά στο Κορωπί