Κεραμοσκεπή Αγρίνιο

Κεραμοσκεπή στο Αγρίνιο της Αιτοπωκαρνανίας