πριν την επίστρωση της πατητής

Μετά το στρώσιμο της πατητής τσιμεντοκονίας στο πάτωμα