τελικό επίχρισμα εξωτερικής θερμομόνωσης

Τοποθέτηση επιχρίσματος σε θερμομόνωση εξωτερικού τοίχου κατοικίας